کلاغ پر ...

 

کلاغ پر ...

گنجشک پر ...

من خیلی وقته پریده ام .

زودتر از تمام کلاغها و گنجشکها !!!

 

/ 22 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علی

__سلااااام_________________$$$$$$$_______________$$____ ______خوفی ؟؟___________$$$$$$$$$$___________$$$$$___ ________________________$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$__ _______من آپم_____________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$___ __________________________$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__ ____بدو منتظرتم_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ ___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___ _________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____ ______________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____ _____________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$_____ ___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$___$$$$_____ __________$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$$____$$$_____ _________$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ _______ $$$$____________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____ ______$$$_________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$___ ___$$$$$$___________________$$$$$$$$$$ بدووووو

samaneh nouri

____________.♥. ____________.♥♫♥.____________.♥. * ____آپم______.♥♫♥♫.______-.♥♫♥. * ____________.♥♫♥♫♥._-.♥♫♥♫. * _____________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * ______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * _.♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥. * . * ______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * .. ___________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * .. ____________.♥♫♥♫♥._-.♫♥♫♥. * . *. * . * .. ____________.♫♥♫♥.______-.♥♫♥. * .* .. ____________.♥♫♥.____آپم____.♥. * . *.

samaneh nouri

____________.♥. ____________.♥♫♥.____________.♥. * ____آپم______.♥♫♥♫.______-.♥♫♥. * ____________.♥♫♥♫♥._-.♥♫♥♫. * _____________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * ______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * _.♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥. * . * ______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * .. ___________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * .. ____________.♥♫♥♫♥._-.♫♥♫♥. * . *. * . * .. ____________.♫♥♫♥.______-.♥♫♥. * .* .. ____________.♥♫♥.____آپم____.♥. * . *. [لبخند]

samaneh nouri

راستی دلم می خواس خفه ت کنم . واس خاطر اون دکمه ی با این کاری نداشته باشید. مگه مرض داشتی اونو گذاشتی ؟ تو که می دونی ایرانیا کلا ( کرم ) دارن [نیشخند]

saeed

سوالی که به ذهن شاید خیلی از ما ها رسیده با یه سوال سخت به روزم یادداشت های یک مرده www.saeed1722.blogfa.com

پریسا

دوست داری با هم------------------------------------------------/////- / / / / ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ / ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ / \____________________ / ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لينک کنيم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯&

آرش

وبلاگ قشنگی داری... هر روز پسرکی فقیر برای سیر کردن قلبش سر کوچه ای به گدایی نگاهی می نشست... دخترکی نجیب برای رفع هفتاد بلا صدقه ای می انداخت در کاسه ی چشمانش. . . مرسی!!!

آرش

وبلاگ قشنگی داری... هر روز پسرکی فقیر برای سیر کردن قلبش سر کوچه ای به گدایی نگاهی می نشست... دخترکی نجیب برای رفع هفتاد بلا صدقه ای می انداخت در کاسه ی چشمانش. . . مرسی!!!

تیام

نمی خواهم گريه کنم فقط دارم از اين بغض می گويم که مانده در گلويم. نمی خواهم گريه کنم که می خواهم بگويم اين بغض هست و اين غوغا که در دل ام دارم. نمی خاهم گريه کنم که می خواهم بخندم فقط بلد نيستم - همين خنديدن را می گويم. گفتم شايد بدهی لب هايت را برای خنده هايم يا که شايد چشم هايت را . لب های تو خوب می خندند و چشم هايت خوب تر. نمی خواهم گريه کنم که فقط می خواهم پنهان کنم اين چشم هايم را ميان خِيسی مو های تو....[گل]

ستاره

وبلاگت خوشملتر از قبل شده محمدعلی.فقط خیلی رنگی رنگی ننویس بچه گانه س[چشمک][گل][گل][گل]