این روزها همه آواره ی...

ایــــن روزها همه آواره ی


کوچـــه هاے مجازے شدیم...


با اینکــهـ میــدانیمـ


چیــزے حل نمــے شود...


مے نویسیم براے خودمان تا تنها نباشیم...

/ 2 نظر / 95 بازدید
m

ادما قدر اونی رو که دارند نمی دونند...

آمد

و این نوشتن آراممان می کند .