وصیت نامم....

وصیت نامم.

 ازکجاشروع کنم؟

 

ازعشقم؟؟؟نه..

ازدوستام؟؟؟نه..

آها اول ازمامانم...

 

مامانی؟یادته ازدستم عصبانی میشدی میگفتی ایشالله جوون مرگ

شی بچه؟

دیدی تو جوونی رفتم؟

یادته میگفتی خیر نبینی؟دیدی اززندگیم خیرندیدم؟

دیدی دعات گرفت؟؟؟

پ حالا واسه چی گریه میکنی داد میزنی میگی توروخدا پاشو...

مامانم صداتو میشنوم ولی نمیتونم جوابتوبدم...

 

رفقا؟؟؟

توروخدا شماها دیگه بخاطرمن گریه نکنین...

بخاطر منی ک ارزشی واستون نداشتم..

/ 0 نظر / 155 بازدید