میخوای من و رها کنی

یه لحظه  فکر کن تو به من ، شاید که باورم کنی

 

 

التماست نمیکنم، چون میدونم ، دوست نداری

 

اگه می خوای جدا بشی

 

به من بگو که واسه چی

 

مگه من و دوست نداری

 

چرا میخوای تنهام بذاری

 

چرا می خوای دوستی مارو بدون هیچ ، خراب کنی

 

مگه چی شده واسه تو ، میخوای من و رها کنی

 

میخوای من و رها کنی

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید