هر وقت که دل کسی رو شکستی

هر وقت که دل کسی رو شکستی روی دیوار میخی بکوب تا به یادت باشه که دلشو شکستی هر وقت که دلشو بدست اوردی میخ را از روی دیوار در بیار اخه دلشو بدست اوردی اما چه فایده جای میخ که رو دیوار مونده

 

 

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
دیبا

گویا داروخانه هم میداندزخم خورده ایم که مابقی پولمان راچسب زخم میدهد