پروانه

شمع اگر پروانه را سوزاند خیر از خود ندید...آه عاشق

زود گیرد دامن معشوق را

/ 1 نظر / 9 بازدید
دیبا

نشدیارمن آن ماه دل افروز چوزلف اوپریشانم شب وروز چنانم عشق اوآتش بجان زدکه نام اونهم عشق جگرسوز بمژگان سیه چون خدنگش زده برسینه ام صدتیردلدوز براه وصل اوگرجان سپارم چومجنون میشوم درعشق پیروز دل من همچوپروانه پریشان رخ اوهمچنان «شمع شب افروز»